Vải không dệt hòa tan trong nước

vải thêu hòa tan, ổn định vải hòa tan trong nước, ủng hộ ổn định thêu.