Phim phát hành hòa tan trong nước

màng hòa tan nước lạnh, màng hòa tan trong nước, màng rượu polyvinyl.