Gửi tin nhắn
Liên hệ chúng tôi
lucifer
QC Hồ sơ
Công ty chúng tôi có chứng nhận hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

  • Changzhou Greencradleland Macromolecule Materials Co., Ltd.
    Tiêu chuẩn: NGV
    Số: 05316S20554ROS
    ngày phát hành: 2016-10-08
    Ngày hết hạn: 2019-09-08
    Phạm vi/phạm vi:
    cấp bởi: CNAS
  • Changzhou Greencradleland Macromolecule Materials Co., Ltd.
    Tiêu chuẩn: NGV
    Số: 05316S20554ROS
    ngày phát hành: 2016-10-08
    Ngày hết hạn: 2019-09-08
    Phạm vi/phạm vi:
    cấp bởi: CNAS